Stadgar

Stadgar

För konstföreningen Akvatinten, Munkedal, antagna vid Årsmötet den 2l mars 2024 i Munkedal och vid Extra Årsmöte den 21 mars 2024.
Dessa stadgar för Akvatinten konstförening, Munkedal ersätter stadgar från den 21 november 1996.

§ 1 Ändamål
Konstföreningen Akvatinten är en ideell förening vars mål är att stimulera, underhålla samt vidga intresset för konst och konsthantverk.

§ 2 Verksamhet
Föreningen vill förverkliga sina syften genom att:

 1. Anordna utställningar av konst och konsthantverk.
 2. Anordna föreläsningar och diskussionsmöten och annan konstbildande verksamhet.
 3. Anordna utställnings- och studiebesök för medlemmarna och allmänheten.
 4. Anordna utlottningar av konstverk.

§ 3 Medlemskap och rösträtt
Föreningen är öppen för alla invånare i Munkedals kommun samt övriga intresserade på annan ort. Medlem är den som erlagt för året beslutad medlemsavgift. Även familj, förening, organisation eller företag kan vinna medlemskap och äger då en röst.

§ 4 Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs årligen av det ordinarie årsmötet. För att deltaga i föreningens utlottning skall medlemsavgiften för det verksamhetsår årsmötet avser, vara erlagd före utgången av detta år. När medlemsavgiften erlägges skall det tydligt framgå att det avser medlemsavgift samt vilket år avgiften avser. I annat fall gäller att betalningen avser det år betalningen kommit föreningen tillhanda.

§ 5 Inköp och utlottning av konstverk
Utlottning av konstverk sker vid ordinarie årsmöten. Styrelsen eller av styrelsen utsedd inköpsgrupp svarar för inköp av konstverk och konsthantverksföremål samt för utlottning.

§ 6 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet och styrelsen.

§ 7 Verksamhetsår
Verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

§ 8 Styrelse
Föreningen leds av en styrelse bestående av fem till åtta ordinarie ledamöter samt två suppleanter valda av årsmötet. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare samt kassör. Styrelsen är beslutsmässig då, efter kallelse till samtliga ordinarie ledamöter, minst hälften av dessa, eller deras ersättare, är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.

§ 9 Föreningsteckning
Ordförande och kassör äger rätt att var för sig teckna föreningen.

§ 10 Årsmöte
Årsmöte skall äga rum senast den 31 mars. Kallelse samt verksamhets- och förvaltningsberättelse skall utsändas senast två veckor före mötet.

§ 11 Ärenden vid årsmötet

 1. Mötet öppnas av styrelsens ordförande.
 2. Val av ordförande vid mötet.
 3. Val av sekreterare vid mötet.
 4. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.
 7. Presentation av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
 8. Fråga om godkännande av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Beslut om antal styrelseledamöter.
 12. Val av två till tre ordinarie ledamöter på två år.
 13. Val av suppleant på två år.
 14. Val av revisorer på två år.
 15. Val av revisorssuppleant på två år.
 16. Val av valberedning, tre ledamöter på ett år.
 17. Budget kommande verksamhetsår.
 18. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
 19. Övriga ärenden.
 20. Mötet avslutas.
  1. § 12 Stadgeändring
   Föreligger förslag om stadgeändring skall detta framgå av kallelsen och för att antas, godkännas vid föreningsstämman. 2/3 majoritet krävs för att godkänna stadgeändringen.

   § 13 Upplösning av föreningen
   För beslut om upplösning av föreningen fordras att beslutet fattats på två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte, och på det sammanträde som sist hålls, biträds av minst två tredjedelar av de närvarande.
   Beslut om upplösning av föreningen skall omfatta bl.a. hur föreningens tillgångar och skulder skall regleras.